Kreutzgate 2 - forslag detaljregulering, høring og offentlig ettersyn

Innhold

Forslag til detaljregulering for Kreutzgate 2, arealplanID 0106 1133 - Borge. Høring og offentlig ettersyn. Forslagsstiller: Fredrikstad kommune, Teknisk Drift.

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 15.12.16, sak 102/16,  vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. Planområdet ligger langs Roald Amundsens vei på Torp i Borge.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av konsentrert småhusbebyggelse på eiendommen 613/3. I gjeldende kommuneplans arealdel er planområdet vist med formål nåværende bebyggelse og anlegg og halvparten av tomten er en del av hensynssone H570 Bevaring kulturmiljø. Tomten er støyutsatt fra både Roald Amundsens vei og Rv. 111.

Plandokumentene:

Eventuelle bemerkninger sendes Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 13.02.2017.

Sist oppdatert: 20. desember 2016