KLOKKERSTUVEIEN 2, GAMLE FREDRIKSTAD - OPPSTART DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE

Innhold


I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Klokkerstuveien 2, i Gamle Fredrikstad (gnr/bnr 303/1845 og 303/1509). Det varsles samtidig om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale om teknisk infrastruktur etter PBL § 17- 4. Forslagsstiller er Solid Prosjekt AS, arkitekt og planfaglig konsulent er AART architects AS.

Gjeldende plan er Fredrikstad kommuneplan (2011-2023). Gjeldende reguleringsplan er Øra øst av 1999 (eldre reguleringsplan), og detaljreguleringen innebærer en endring av arealformål fra landbruksareal til boligformål. Det pågår for tiden arbeider med utarbeidelse til forslag for kommuneplanens arealdel (2019 - 2031). Arealet er i gjeldende og i forslag til ny kommuneplan avsatt til boligformål, og forslaget er således i samsvar med denne.

Dokumenter:

Innspill til ny plan for området 

For å kartlegge interesser og hensyn som berøres av planforslaget, ønskes innspill til planarbeidet. Innspill til planarbeidet rettes skriftlig jobi@aart.dk innen 23.11.19 eller AART architects, Bryggegata 7, 0250 Oslo.

Sist oppdatert: 18. oktober 2019