Holm, Torsnes - mindre endring av reguleringsplan

Innhold

Mindre endring av reguleringsplan for Holm, Torsnes planID 0106594 - Borge.


I medhold av §§ 12-12 og 12-14 i plan- og bygningsloven har planutvalget i Fredrikstad kommune i møte 26.09.18, sak 94/18, egengodkjent mindre endring av reguleringsplan for Holm, Torsnes, planID 0106594 - Borge, med tilhørende bestemmelser.

Det fremmes forslag til mindre endring av rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplan for Holm, Torsnes. Endringene anses ikke å gå utover hovedrammene i gjeldende plan, og kan behandles som mindre endring.

Plandokumenter:

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Planutvalgets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 23.11.18. Vennligst merk klagen med saksnummer: 17/3452.

Sist oppdatert: 31. oktober 2018