Havneberget - forslag til detaljregulering

Innhold

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 29.09.2016, sak 68/16, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger ved Slevik i Onsøy og utgjør et areal på ca. 288 dekar. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av hyttetomter. Planområdet er tidligere regulert i planen Slevik hyttefelt fra 1982. I dette planarbeidet ble det lagt til rette for erstatningstomter.

Nåværende detaljreguleringsplan for Havneberget bygger på Fredrikstad kommunes kystsoneplan 2011-2023. Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for hyttebygging samtidig som viktige natur- og friluftsinteresser ivaretas. Hyttene er gruppert i tre ulike felt som samlet får 59 tomter, hvorav 52 blir nye tomter. 6 av disse tomtene skal fortsatt være erstatningstomter.

Plandokumentene er tilgjengelig på kommunens nettside fram til 21.11.2016.

Eventuelle bemerkninger sendes Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 21.11.2016.

Dokumenter

Sist oppdatert: 17. oktober 2016