Havneberget - egengodkjent detaljregulering

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for Havneberget ArealplanID 0106 1061 - Onsøy.

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad Bystyre i møte 7.9.17 (sak 97/17) egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser. Planområdet ligger ved Slevik i Onsøy og er ca. 288 dekar.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av hyttetomter. Planområdet er tidligere regulert i planen Slevik hyttefelt fra 1982. I dette planarbeidet ble det lagt til rette for erstatningstomter. Nåværende detaljreguleringsplan for Havneberget bygger på Fredrikstad kommunes kystsoneplan 2011-2023.

Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for hyttebygging samtidig som viktige natur- og friluftsinteresser ivaretas. Hyttene er gruppert i tre ulike felt som samlet får 59 tomter. 5 av disse tomtene er bebygd fra før og 6 er avsatt til erstatningstomter.

Plandokumenter:

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold. Eventuell klage må fremsettes skriftlig for Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 20.10.2017. Vennligst merk klagen med saksnummer: 2012/8562.
________________________________________

Sist oppdatert: 27. september 2017