Haugstenåsen B04 og B05 - egengodkjent detaljregulering

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for Haugstenåsen B04 og B05 arealplanID 0106 1136 - Borge.

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Fredrikstad Bystyre i møte 09.02.17, sak 5/17, egengodkjent detaljregulering for Haugstenåsen B04 og B05, arealplanID 0106 1136 - Borge, med tilhørende bestemmelser.

Planområdet er på ca. 36 daa, i ca. 4 km kjøreavstand østover fra Fredrikstad sentrum. Planområdet ligger i et område som i kommuneplanens arealdel har formål «Framtidig boligbebyggelse». Hensikten med planforslaget er å legge til rette for blokkbebyggelse med tilhørende anlegg. Plandokumenter iht. vedleggsliste i saksframlegg.

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig:

Frist: Innen 31.03.2017.

Dokumenter

Sist oppdatert: 08. mars 2017