Haugstenåsen B03 - egengodkjent detaljregulering

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for Haugstenåsen B03 arealplanID 0106 1135 - Borge.

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Fredrikstad Bystyre i møte 09.02.17, sak 4/17, egengodkjent detaljregulering for Haugstenåsen B03 - Borge, med tilhørende bestemmelser.

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor rammene av områderegulering for Haugstenåsen. Plandokumenter iht. vedleggsliste i saksframlegg.

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold.

Eventuell klage må fremsettes

Frist: Innen 31.03.2017.

Dokumenter

Sist oppdatert: 08. mars 2017