Haugstenåsen B02 - forslag til detaljregulering

Innhold

Forslag til detaljregulering for Haugstenåsen B02, planID 0106 1143, Borge: Høring- og offentlig ettersyn. Forslagstiller: Block Watne AS.


Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 05.04.18, sak 39/18, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor rammene av områdereguleringen for Haugstenåsen.

Det varslede planområdet ligger som boligbebyggelse «B02» innenfor områderegulering for Haugstenåsen, vedtatt 18.06.2015.

Plandokumenter:

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema til Fredrikstad kommune innen 28.05.18.

Sist oppdatert: 11. april 2018