Gudeberg og Råkollen skole - Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning - Høring og offentlig ettersyn

Innhold

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Gudeberg og Råkollen skole planID 01061157 - Sentrum Høring- og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune.

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 11.01.18, sak 3/18, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Gudeberg barne- og ungdomsskole samt å flytte Råkollen skole, - en grunnskole med ca 50 elever med sammensatte lærevansker, fra Nabbetorp til Gudeberg skole.

Plandokumenter:

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema.

Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 05.03.18. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 16/14959.

Sist oppdatert: 18. januar 2018