Gang-/sykkelveg Puttesund - Åsebu, Kråkerøy- Egengodkjent detaljregulering med konsekvensutredning

Innhold

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad Bystyre i møte 15.03.18, sak 28/18, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.


Hensikten med planarbeidet er å etablere en ny gang-/sykkelvegforbindelse langs Hvalerveien (Fv.108) fra Puttesund i nord til Asmaløy (Åsebu) i sør. Dette er en strekning på ca. 9,8 km, hvorav ca. 0,9 km er i Fredrikstad kommune. Reguleringsplanen skal også legge til rette for at en ny strømkabel fra Kråkerøy til Rød på Asmaløy skal kunne etableres som en nedgravd kabel i gang- og sykkelveien, for de deler av strekningen der det er hensiktsmessig.

Planområdet innebefatter arealer innenfor både Hvaler og Fredrikstad kommune. Bystyret i Fredrikstads vedtak i saken omfatter den del av planen som ligger innenfor Fredrikstad kommune.

Plandokumenter:

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema.

Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 25.04.18.

Vennligst merk klagen med saksnummer: 16/3919.

Sist oppdatert: 23. mars 2018