Gang- og sykkelvei langs Lisleby allé. Forslag til detaljregulering. Høring og offentlig ettersyn.

Innhold

Forslag til detaljregulering for gang- og sykkelvei langs Lisleby allé, arealplanID 0106 1107 - Sentrum Høring og offentlig ettersyn. Forslagsstiller: Fredrikstad kommune TD - prosjektadministrasjon.

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 02.03.2017, sak 14/17, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger nordøst for Fredrikstad sentrum. Planområdet avgrenses av Fagerliveien i sør og følger østsiden av Lisleby allé frem til eksisterende gang- og sykkelvei i nord. Planområdet omfatter en strekning på ca. 800 meter. Arealet utgjør ca. 8,5 dekar.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortau og gang- og sykkelvei langs Lisleby allé mellom eksisterende fortau i Fagerliveien og eksisterende gang- og sykkelvei i Lisleby allé. Planlagte tiltak skal bidra til å sikre trygg ferdsel for myke trafikanter Plandokumenter iht. vedleggsliste i saksframlegg.

Eventuelle bemerkninger kan sendes på følgende måter:

Frist: Innen 24.04.2017.

Dokumenter

 

Sist oppdatert: 08. mars 2017