Fv.108 Gang-/sykkelveg Puttesund - Asmaløy - forslag til detaljregulering med konsekvensutredning

Innhold

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Fv.108 Gang-/sykkelveg Puttesund - Asmaløy, arealplanID 0106 1144 - Kråkerøy. Høring- og offentlig ettersyn. Forslagsstiller: Hvaler kommune.


Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 27.09.17, sak 105/17, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å etablere en ny gang-/sykkelvegforbindelse langs Hvalerveien (Fv.108) fra Puttesund i nord til Asmaløy (Åsebu) i sør. Dette er en strekning på ca. 9,8 km, hvorav ca. 0,9 km er i Fredrikstad kommune. Reguleringsplanen skal også legge til rette for at en ny strømkabel fra Kråkerøy til Rød på Asmaløy skal kunne etableres som en nedgravd kabel i gang- og sykkelveien, for de deler av strekningen der det er hensiktsmessig.

Det informeres om at Fredrikstad og Hvaler sine planadministrasjoner samarbeider om saksbehandlingen av dette planforslaget. I denne forbindelse har plandokumentene allerede blitt sendt ut på høring og offentlig ettersyn av Hvaler kommune, jamfør Hvaler kommunes utsendelsesbrev datert 15.09.17 med ref.nr. 2015/2058-72.

Ved det tilfelle at en uttalelse til Hvaler kommunes utsendelse allerede er gitt, informeres det om at det ikke er nødvendig å gi en uttalelse på nytt da alle uttalelser samles tilslutt av administrasjonene.

Plandokumenter:

Eventuelle bemerkninger sendes Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 20.11.17. Alternativt kan man bruke elektronisk skjema nedenfor for å gi innspill. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 2016/3919.

Sist oppdatert: 04. oktober 2017