Fv. 117 Storveien – Kryssutbedring Ålekilene - egengodkjent detaljregulering

Innhold


I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad Bystyre i møte 19.10.17, sak 113/17, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Hensikten med tiltaket er å bedre trafikksikkerheten, tilrettelegge for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk. Omgjøringen av krysset er nødvendig for å kunne forkjørsregulere fv. 117.

Plandokumenter:

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold. Eventuell klage må fremsettes skriftlig for Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 24.11.17. Vennligst merk klagen med saksnummer: 13/14674.

Elektronisk skjema

Sist oppdatert: 01. november 2017