Forslag til detaljregulering for Lørjekaia, Kråkerøy. Høring- og offentlig ettersyn.

Innhold

Forslag til detaljregulering for Lørjekaia, planID 01061163 - Kråkerøy Høring- og offentlig ettersyn. Forslagstiller: Værste utvikling AS.


Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 17.10.18, sak 107/18, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger på Kråkerøysiden av Fredrikstad sentrum og utgjør ca. 16 daa. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for kombinert kontor/undervisning/bolig i BKB1 og kontor/undervisning i BKB2.

Plandokumenter:

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema.

Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 10.12.18. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 16/13036.

 

Sist oppdatert: 24. oktober 2018