Fagerlitunet - egengodkjent detaljregulering

Innhold


I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Fredrikstad Bystyre i møte 20.10.16, sak nr. 102/16, egengodkjent detaljregulering for Fagerlitunet, arealplanID 0106 1102 - Sentrum, med tilhørende bestemmelser.

Planområdet har et areal på ca. 8,3 daa. Det ligger på Leie og rommet tidligere et gartneri og blomsterutsalg. Hensikten med reguleringen er å transformere det tidligere gartneriområdet til boligområde med konsentrert småhusbebyggelse.

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt
§ 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold. Eventuell klage må fremsettes skriftlig for Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 25.11.2016.

Dokumenter:

Sist oppdatert: 02. november 2016