Evenrødveien 2, planID 01061132 – Egengodkjent detaljregulering

Innhold

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad Bystyre i møte 21.06.18, sak 98/18, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Planområdet ligger på Veum og utgjør ca. 17,7 daa. Avstand til Fredrikstad sentrum er ca. 4 km. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for dagligvareforretning i Evenrødveien 2.

Evenrødveien 2 består i hovedsak av eldre gartneribebyggelse. En del av bebyggelsen er i dag i bruk, mens deler av bebyggelsen er preget av forfall og står uvirksom.

I planforslaget legges det til rette for sanering av deler av eksisterende gartneribebyggelse og etablering av et nytt forretningsbygg på inntil 1000 m² BYA med tilhørende utomhusanlegg. Planforslaget omfatter sanering av ca. 1800 m² av eksisterende bebyggelse. Resterende deler av gartneribebyggelsen reguleres videreført.

Planområdet ligger i uregulert område, og er i gjeldende kommuneplans arealdel vist som eksisterende landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) med hensynsone kulturlandskap.

Plandokumenter.

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 24.08.18.

Vennligst merk klagen med saksnummer: 12/20526.

Sist oppdatert: 03. juli 2018