Ekelundveien - forslag til detaljregulering

Innhold

Forslag til detaljregulering for Ekelundveien, planID 0106 1129 Sentrum. Høring og offentlig ettersyn. Forslagstiller: Christianslund Allè 2 AS.


Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 31.05.18, sak 59/18, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Detaljreguleringen er en endring av reguleringsplan for Veumveien 39-41, godkjent 16.09.04 og Christianslund, godkjent 09.02.89. I gjeldende plan er arealet avsatt til kontorformål. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en boligblokk i tre etasjer med parkeringskjeller.

Plandokumenter:

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema innen 20.08.18.

Sist oppdatert: 06. juni 2018