Egengodkjent detaljregulering Kreutzgate 2

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for Kreutzgate 2, planID 01061133 - Borge.


I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad Bystyre i møte 06.12.18, sak 164/18, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Planområdet ligger langs Roald Amundsens vei på Torp i Borge. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av konsentrert småhusbebyggelse på eiendommen 613/3.

I gjeldende kommuneplans arealdel er planområdet vist med formål nåværende bebyggelse og anlegg og halvparten av tomten er en del av hensynssone H570 Bevaring kulturmiljø. Tomten er støyutsatt fra både Roald Amundsens vei og Rv. 111.

Hensynssonen for bevaring kulturmiljø er videreført i planforslaget, og bevaring av eksisterende bebyggelse er sikret i reguleringsbestemmelsene. Ny bebyggelse og lekeareal er organisert slik at bebyggelsen i stor grad vil skjerme lekearealene for støy fra veiene.

Plandokumenter:

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 01.02.2019. Vennligst merk klagen med saksnummer: 15/10998.

Sist oppdatert: 07. januar 2019