Egengodkjent detaljregulering for veiforbindelse mellom Ambjørnrødveien og Pettersand, planID 01061137 - Sentrum

Innhold

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad bystyre i møte 07.02.19, sak 3/19, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for veiforbindelse mellom Ambjørnrødveien og Pettersand. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til Landbruk, Natur og Frilufts formål med hensynssone for høyspenningsanlegg.


1.   Særutskrift – Bystyret 07.02.19, sak 3/19
2.   Oversiktskart
3.   Plankart datert 08.02.2017, sist revidert 18.10.2018
4.   Reguleringsbestemmelser datert 11.10.2016, sist revidert 13.08.2018
5.   Planbeskrivelse datert februar 2017, sist revidert 11.09.2018

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt
§ 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 12.04.2019. Vennligst merk klagen med saksnummer: 15/15971.

Sist oppdatert: 22. mars 2019