Egengodkjent detaljregulering for Sønningen, Onsøy

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for Sønningen, planID 0106 1059 – Onsøy.


I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad Bystyre i møte 16.11.17, sak 127/17, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Planområdet ligger ved Sønningveien på Lervik, og utgjør et areal på ca. 15 daa. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av fritidsboliger på eiendommen 119/27. Planforslaget legger opp til 10 nye enheter. I tillegg er det tilrettelagt for utvidelse av tomteareal for en bebygd hyttetomt 119/27/9 og utvidelse av tomteareal for boligeiendommen 119/50.

Plandokumenter:

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold. Eventuell klage må fremsettes skriftlig for Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller via elektronisk skjema innen 22.12.17. Vennligst merk klagen med saksnummer: 12/10169.

 

Sist oppdatert: 29. november 2017