Domberg næringsområde - oppstart planprogram for detaljreguleringsplan

Innhold

VARSEL OM OPPSTART OG HØRING AV PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR DOMBERG NÆRINGSOMRÅDE I FREDRIKSTAD KOMMUNE (NASJONAL PLAN-ID: 01061171).


I medhold av plan og bygningsloven (PBL) §§ 12-8, 12-9, 14-2 og Forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av detaljregulering for Domberg næringsområde. Tiltakshaver er KJH Eiendom AS. Rambøll er utførende konsulent.

Planområdet utgjøres i hovedsak av område N510 i kommuneplanens arealdel og er anvist som framtidig næringsvirksomhet. Kommuneplanens arealdel har egne retningslinjer for utviklingen av næringsområder under § 7.6 Næring. Her fremkommer det for område N510 at det er ønskelig med transportbasert næring. Den nordvestre delen av planområdet, berøres av faresonetype 310, ras og skredfare.

Tilrettelegging for næring

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for næring med tilhørende adkomst, parkering og øvrig uteareal i tråd med kommuneplanens arealdel, det vil si innenfor arealene som er åker i dag. Det vil også vurderes å tilrettelegge for en turveiforbindelse mellom Sundløkkaveien og Glommastien.

Planlagte tiltak er vurdert å utløse krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning. Beslutningen er fattet med hjemmel i forskrift om konsekvensutredning § 6 b), vedlegg 1 nr. 24). Planprogram sendes samtidig ut på høring.

Informasjonsmøte 4. mars

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte mandag 4. mars, 18:00-20:00 i Årum skolekorps’ lokale Kilevold i Kilevoldveien 34. Innholdet i planarbeidet vil her bli presentert og det blir muligheter for å stille spørsmål til utbygger, konsulentene som utarbeider planen samt kommunen.

Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 25. mars 2019 rettes til:
Rambøll Norge AS
Postboks 383, 1601 Fredrikstad
og/eller e-post: jorgen.kruse@ramboll.no

Dokumenter:

Sist oppdatert: 01. februar 2019