Detaljreguleringsplan for Cewex-kvartalet - varsel om oppstart

Innhold

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeid med forslag til detaljregulering for Cewex-kvartalet. Planområdets avgrensing fremgår av kartet under. Planarbeidet utføres på oppdrag fra Cityplan AS.

Dokumenter:

Innspill til reguleringsplanarbeidet kan rettes til PLUS arkitektur AS v/Alexander Mysen
Postadresse: Storgata 5, 1607 Fredrikstad
Epost: post@plusarkitektur.no
innen 22.11.2019

Sist oppdatert: 11. oktober 2019