Detaljreguleringer Fagerlifjellet, Fredrikstad kommune - Varsel om oppstart

Innhold


Varsel om oppstart av planarbeid og utbyggingsavtale. Detaljreguleringer av Fagerlifjellet,
Fredrikstad kommune.

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med
detaljregulering av Fagerlifjellet. Planområdet ligger i en sørvestvendt helling i randsonen
av Fredrikstad sentrum, med gangavstand til bykjernen. Fagerliveien utvikling AS er
forslagstiller.

Utbyggingsområdet omfatter i utgangspunktet eiendommene gnr/bnr 208/1, 360, 487,
793, 834, 868, 876, 1028, 1192, 1492, 1835 og gnr/bnr/fnr 208/1/763, 767, 1079, 1115,
1284. Det aktuelle byggeområdet er i dag uregulert.

Dokumenter

Innspill til ny plan for området

For å kartlegge interesser og hensyn som berøres av planforslaget, ønskes innspill og ideer til planarbeidet. Innspill til planarbeidet rettes skriftlig til jon.rongen@sgarkitekter.no eller Stenseth Grimsrud arkitekter AS, Postboks 91, 1751 Halden innen 10.10.2019.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller eventuelle spørsmål (tlf. 91311275).

Sist oppdatert: 23. august 2019