Detaljreguleringer av Begbytunet - Varsel om oppstart av planarbeid og utbyggingsavtale

Innhold

Detaljreguleringer av Begbytunet - Varsel om oppstart av planarbeid og utbyggingsavtale


I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med
detaljregulering av Begbytunet, ca. 6 km øst for i Fredrikstad sentrum. Eikelunden eiendom
AS er forslagstiller.

Utbyggingsområdet omfatter i utgangspunktet eiendommene (gnr/bnr 601/16 og 601/24
som ligger som en ubebygd del av et allerede regulert og opparbeidet boligområde.

Hensikten med planarbeidet er å omregulere en del av «Reguleringsplan for Bråten Begby»,
planID.: 0106520, vedtatt 09.11.2004, fra bare «frittliggende småhusbebyggelse» til en
kombinasjon av «konsentrert småhusbebyggelse» og «frittliggende småhusbebyggelse».

Innspill til planarbeidet rettes skriftlig til jon.rongen@sgarkitekter.no eller Stenseth Grimsrud arkitekter AS, Postboks 91, 1751 Halden innen 09.09.2019.

Dokumenter:

Sist oppdatert: 24. juli 2019