Detaljregulering for kryssutbedring fv. 116 x fv. 1104 - Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering

Innhold

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres det at Statens vegvesen starter opp arbeidet med reguleringsplan for kryssutbedring fv. 116 x 1104.

Dokumenter:

Eventuelle synspunkter og opplysninger til planarbeidet, herunder hensyn som bør ivaretas, sendes skriftlig og innen 05. november 2019 til:

Statens vegvesen region øst
Postboks 10
2605 Lillehammer
eller som e-post til firmapost-ost@vegvesen.no
Merk henvendelsen med saksnummer 16/153066, att: Katrine Eliassen

Sist oppdatert: 09. oktober 2019