Del av Hankøsundet - Forslag til områderegulering med konsekvensutredning

Innhold

Forslag til områderegulering med konsekvensutredning for Del av HankøsundetplanID 01061040 - Onsøy. Høring- og offentlig ettersyn. Forslagstiller: Fredrikstad kommune m.fl.


Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 20.12.18, sak 141/18, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet har beliggenhet i kommunedel Onsøy, og omfatter sjøarealer i Hankøsundet med de nærmeste tilliggende områdene på landsiden mellom Rørvik og Sareptaveien. Planområdet omfatter også et areal på Hankø ved Hankø Yacht Club, samt et areal ved Sarepta bedehus i Sareptaveien. Totalt omfatter planen et areal på ca. 881,7 daa på terrengoverflaten pluss 73,9 daa under grunnen (fjellhall).

Hensikten med planarbeidet er å utvikle Hankøsundområdet som et regionalt og nasjonalt fritidsaktivitetsområde med fokus på seilsport, maritim turisme og friluftsliv i samsvar med føringene i kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023.

Planforslaget vurderes å være i tråd med overordnede planer og føringer.

Plandokumenter:

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 25.02.19. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 12/18464.

Åpent møte 13. mars

Fredrikstad kommune avholder åpent møte i forbindelse med at planforslaget er ute til høring og offentlig ettersyn. Møtet avholdes på Hankø hotell & Spa onsdag 13. mars kl. 18:30. Uttalefristen er forlenget til 1. april. 2019.

Sist oppdatert: 07. januar 2019