Del av gnr. 423, bnr. 2 Værste - egengodkjent endring av reguleringsplan

Innhold

Egengodkjent endring av reguleringsplan for Del av gnr. 423, bnr. 2 Værste, arealplanID 0106 1007 - Kråkerøy.


I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Fredrikstad Bystyre i møte 04.05.17, sak 53/17, egengodkjent endring av reguleringsplan for Del av gnr. 423, bnr. 2 Værste, arealplanID 0106 1007, - Kråkerøy, med tilhørende bestemmelser.

Reguleringsplan Del av gnr.423 bnr.2 Værste er vedtatt i 2011 og omfatter Helsehuset med parkeringsarealer, adkomstvei og grøntområde. Planen tillater inntil 15.000 m2 bruksareal (BRA) bebyggelse og anlegg og inntil 9.000 m2 BRA parkeringsanlegg.

Hensikten med endring av reguleringsplanen er å øke arealer til tjenesteyting / forretning / kontor / institusjon, dels som påbygg av helsehuset og dels som et nybygg på arealet som står ledig for et eventuelt parkeringshus, i gjeldende plan. Det foreslås erstattet med et frittliggende nærings og kontorbygg. Plandokumenter iht. vedleggsliste i saksframlegg.

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold. Eventuell klage må fremsettes skriftlig for Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 9.6.2017.

Elektronisk skjema/høring:
Offentlig høring/Høringsinnspill

Dokumenter:

Sist oppdatert: 16. mai 2017