Del av Åsgård - Høring- og offentlig ettersyn

Innhold

Forslag til detaljregulering for Del av Åsgård, planID 0106 1083 - Sentrum. Høring- og offentlig ettersyn. Forslagstiller: Bjølstad utvikling AS.

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 31.05.18, sak 58/18, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Formålet med planarbeidet er å regulere et byutviklingsprosjekt på Værstetorvet og Åsgårdjordet, som et ledd i å utvikle Fredrikstad sentrum på Kråkerøysiden av Vesterelva. Planforslaget legger til rette for sentrumsbebyggelse bestående av boliger, kontor/tjenesteyting, bevertning og handel. Planarbeidet inneholder også en endring av vegsystemet, herunder ny rundkjøring utenfor Bjølstadtunnelsen i Jens Wilhelmsens gate.

Planforslaget legger opp til høy utnyttelsesgrad, der et kjøpesenter vil dekke hele Åsgårdjordet og hvor boligblokker etableres på taklandskap over kjøpesenteret. På Værstetorvet legges det til rette for forretninger/kontorer kombinert med boliger.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte i høringsperioden, som vil bli annonsert.

Plandokumenter:

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema innen 03.09.18. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 13/23107.

Sist oppdatert: 06. juni 2018