Bruket 23 og 29 - Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning

Innhold

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Bruket 23 og 29, planID 01061168 - Onsøy. Høring- og offentlig ettersyn. Forslagstiller: Sleipner Motor AS.


Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 17.10.18, sak 108/18, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. WSP Norge AS har på vegne av Sleipner Motor AS utarbeidet forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Bruket 23 og 29. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye produksjonslokaler med tilhørende testanlegg og administrative funksjoner for bedriften.

Plandokumenter:

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema.

Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 10.12.18. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 17/13911.

Sist oppdatert: 24. oktober 2018