Brønnerødlia - Sentrum - egengodkjent detaljregulering

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for BrønnerødliaarealplanID 0106 1054 - Sentrum

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad Bystyre i møte 09.02.17, sak 8/17 egengodkjent detaljregulering for Brønnerødlia, arealplanID 0106 1054 Sentrum, med tilhørende bestemmelser.

Planområdet ligger øst for Veumveien ved Brønnerødveien, og utgjør totalt ca. 30 dekar. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger i form av blokkbebyggelse og bolig/tjenesteyting. Plandokumenter iht. vedleggsliste i saksframlegg.

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold.

Eventuell klage må fremsettes:

Frist: Innen 31.03.2017.

Dokumenter

Sist oppdatert: 08. mars 2017