Brønnerød, Sentrum - egengodkjent detaljregulering

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for B113 Brønnerød arealplanID 0106 1011 - Sentrum.

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad Bystyre i møte 09.02.2017, sak 7/17, egengodkjent detaljregulering for B113 Brønnerød, arealplanID 0106 1011 - Sentrum, med tilhørende bestemmelser.

Planområdet ligger nord for sentrum, ca. 2,5 km nord for riksvei 110. I nord avgrenses planområdet av tidligere Veum sykehus/Veum allé, i sørvest mot Veumveien og i øst mot Fredrikstadmarka. Planområdet utgjør ca. 210,4 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse i form av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. Plandokumenter iht. vedleggsliste i saksframlegg.

Dokumenter:

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold. Eventuell klage må fremsettes skriftlig for Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 24.03.2017.

 

Sist oppdatert: 01. mars 2017