Bomstasjon Bukkholmen - oppheving av gjeldende reguleringsplan

Innhold

Oppheving av gjeldende reguleringsplan for Bomstasjon Bukkholmen, planID 0106 357 - Kråkerøy.


I medhold av §§ 12-12 og 12-14 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad Bystyre i møte 15.03.18, sak 27/18 vedtatt å oppheve ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Bakgrunnen for oppstart av arbeid med oppheving av planen er det pågående planarbeidet med detaljregulering for Gang og sykkelveg Puttesund - Asmaløy, arealplanID 0106 1144. Ved et eventuelt vedtak tilhørende dette pågående planarbeidet vil gjeldende reguleringsplan bli stykket opp og store deler dekket av ny reguleringsplan.

Samtidig vurderes hensiktsmessigheten til gjeldende regulering som liten da bomstasjonen på Bukkholmen ble fjernet i 2009.

Plandokumenter

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema.

Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad innen 20.04.18.

Vennligst merk klagen med saksnummer: 17/13754.

Sist oppdatert: 20. mars 2018