Bjølstad studentby - Forslag til detaljregulering

Innhold

Forslag til detaljregulering for Bjølstad studentby, planID 0106 1176. Høring- og offentlig ettersyn. Forslagstiller: Studentsamskipnaden i Østfold.


Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 20.12.18, sak 142/18, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. Det søkes samtidig rammetillatelse for bygningstiltak etter planforslaget, iht. § 12-15 Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad.

Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) fester eiendommene Bjølstadveien 4 og 8 av Fredrikstad kommune. Bjølstadveien 8 er på 7 daa og er i dag bebygget med ca. 116 studentboligenheter oppført på 1990-2000-tallet. Bjølstadveien 4 er på 3,5 daa og ble bebygget med ca. 200 studenthybler i 2015. Planforslaget vil heve utnyttelsesgraden på Bjølstadveien 8 ved å rive eksisterende eller deler av eksisterende studentboliger, og bygge nye blokker for studenthybler i større tetthet og antall.

Plandokumenter:

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 25.02.19. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 18/456.

Sist oppdatert: 08. januar 2019