Bjølstad gård - varsel om oppstart av planarbeider

Innhold

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering av Bjølstad gård i Fredrikstad kommune. Planområdet ligger på Kråkerøyrett ved gangbroa til Fredrikstad sentrum.Forslagstiller er FM eiendom AS.

Dokumenter:

Innspill til planarbeidet sendes:

Stenseth Grimsrud arkitekter AS, PB 91, 1751 Halden.
Innspills-og merknadsfrist er 19.10.2018.

Sist oppdatert: 03. september 2018