Bergliveien 6 - varsel om oppstart av detaljregulering

Innhold

Varsel om oppstart av planarbeid, detaljregulering av Bergliveien 6, Fredrikstad GNR./BNR. 737/368, 737/255 og deler av 737/167 (vegareal). PLAN-ID: 0106 1169

Fagmyndigheter, grunneiere og naboer varsles med dette om at det skal igangsettes arbeid med detaljregulering av Bergliveien 6 (Jfr. Plan- og bygningsloven §12-8). Samtidig varsles parallell behandling av plan og byggesak (jfr. PBL §§1-7 og 12-15). Planoppstart kunngjøres i Fredrikstad Blad og på Fredrikstad kommunes nettsider 27.09.2017. Forslagstiller er Fredrikstad Bygg AS.

Planområde
Planområdets avgrensing framgår av kartet under. Planområdets areal er ca 8 daa.

Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at eiendom gnr 737 bnr 368 fortettes med boliger. I kommuneplan for Fredrikstad 2011- 2023, vedtatt 6.12.2012, er eiendommene avsatt med formål bebyggelse og anlegg.

Mesteparten av eiendommene er uregulert. Mindre del  av eiendommen 737/368 er regulert til busslomme, og mindre del av 737/167 regulert til veg, i reguleringsplan for “RÅ 2, vedtatt 11.10.1978. Planen vil videreføre busstopp som er regulert inn i Råkollveien. Busstoppen er kun opparbeidet som kantstensstopp. Gode løsninger for adkomst, og busstopp vil undersøkes videre i planprosessen.

Konsekvensutredning
Tiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning. Det konkluderes med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning

Kontaktinformasjon og innspillsfrist:
Det kan hentes mer info om planarbeidet på Fredrikstad kommunes hjemmesider: https://www.fredrikstad.kommune.no/organisasjon/om-kommunen/planer/reguleringsplaner/.

Spørsmål eller innspill til planarbeidet eller byggesaken kan rettes til konsulent/arkitekt BAS Arkitekter AS ved Simonett H-Lange innen 31.10.2017 på: Telefon: 69131050/ 41530274. Mail: simonett@bas-ark.no eller pr. post til: BAS arkitekter AS  v/Simonett H-Lange, St.Marie gate 96-98, 1706 Sarpsborg. Behov for åpne møter vil vurderes underveis i planprosessen. Ta kontakt om dere har spørsmål til planarbeidet.

Sist oppdatert: 03. oktober 2017