Åsebråten - Smedbakken - mindre endring av reguleringsplan

Innhold

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken, arealplanID 0106 445 - Sentrum.

Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 har planutvalget i Fredrikstad kommune i møte 24.05.17, sak 49/17 egengodkjent mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten-Smedbakken, arealplanID 0106 445 Sentrum, med tilhørende bestemmelser. Forslaget innebærer sammenslåing av byggeområder og enkelte justeringer av formålsgrenser innenfor planområdet. Samt fjerning av reguleringsbestemmelser viss hensyn vurderes sikret i nyere planlov (PBL2008) og byggeteknisk forskrift (TEK10).

Plandokumenter:

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Planutvalgets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold. Eventuell klage må fremsettes skriftlig for Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 01.09.2017.  NB: Vennligst merk klagen med saksnummer: 2014/24424.

Sist oppdatert: 08. august 2017