Arena Fredrikstad og Frederik II VGS - varsel oppstart detaljregulering med konsekvensutredning

Innhold

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles med dette oppstart av arbeid med reguleringsplan for ny ishockeyhall og Frederik II videregående skole med flerbrukshall i Fredrikstad kommune.

Forslagstiller er Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune. Utførende konsulent for reguleringsarbeidet er COWI AS avd. Fredrikstad.

Varslingsgrensen i nord er lagt i midten av Glomma for å sikre nok plass til eventuelle geotekniske tiltak for den nye vannfronten som planlegges i samme område. Området omfatter dermed Fredrikstad Gjestehavn og Bobilparkeringen samt lokalene til kulturskolen. Varslingsgrensen rommer også rundkjøringen langs fv. 108 som gir adkomst fra hovedveinettet. Arealene vest og sør i området er åpne flater med rester etter gamle strukturer fra da området primært ble drevet som industriarealer, med unntak av lokalene til Delikatessen Catering AS.

Utover Glomma rommer varslingsgrensen eiendommen 423/167, 423/166 og deler av eiendommene 423/174, 423/2 og 423/121.

Detaljreguleringsplan for Arena Fredrikstad og Frederik II videregående skole utløser krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854), da det samlede arealet for bygningsmassen utgjør mer enn 15 000 m² jf. forskriftens vedlegg 1, punkt 24.

Planprogrammet gir en oversikt over hva som skal skje videre i prosessen, samt hvilke temaer reguleringsarbeidet kommer til å ha fokus på fremover. Planprogrammet er lagt ut på høring og offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside:

Dokumenter:

Eventuelle innspill, merknader, opplysninger eller annet av interesse eller betydning for planarbeidet, kan senes skriftlig til COWI AS v/ Katrine Haugesten, Postboks 123, 1601 Fredrikstad eller til A102242_Mail@cowi.com

Frist for innspill og merknader er satt til 18.09.2018. Vær vennlig å merk henvendelsen med oppdragsnummer A102242.

Sist oppdatert: 01. august 2018