Åledalslinja, planID 01061122 Onsøy - forslag til detaljregulering

Innhold

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Åledalslinja arealplanID 0106 1122 - Onsøy Høring og offentlig ettersyn Forslagsstiller: Fredrikstad kommune.

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 24.05.2017, sak 50/17, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å etablere en ny vegforbindelse for å avlaste trafikken i Storveien gjennom Gressvik sentrum. Den nye traseen vil gå fra Mosseveien, Rv 110 i nord til krysset Gamle Ålevei/Storveien i syd. Planarbeidet er iverksatt i henhold til bystyrets vedtak av 17.10.2013.

Plandokumenter:

Eventuelle bemerkninger sendes Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 07.08.2017.

Elektronisk skjema/høring:
Offentlig høring/Høringsinnspill

Sist oppdatert: 31. mai 2017