Haugstenåsen B04 og B05 - Forslag til detaljregulering

Innhold

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 01.09.2016, sak 54/16,  vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor rammene av områderegulering for Haugstenåsen.

Det varslede planområdet ligger som boligbebyggelse «B03» innen områderegulering for Haugstenåsen, vedtatt 18.06.2015. Områdeplanen gir føringer for planutarbeidelsen gjennom arealformål og rekkefølgebestemmelser.

Plandokumentene:  

Eventuelle bemerkninger sendes Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 24.10.16.

Sist oppdatert: 17. oktober 2016