Haugstenåsen B03 - Forslag til detaljregulering

Innhold

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 01.09.2016, sak 55/16,  vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Stenseth Grimsrud arkitekter AS fremmer på vegne av OBOS Nye Hjem AS planforslag for et område på Begby. Planområdet er på ca. 36 daa, i ca. 4 km kjøreavstand øst fra Fredrikstad sentrum. Planområdet ligger i et område som i kommuneplanens arealdel har formål «Framtidig boligbebyggelse».

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for blokkbebyggelse med tilhørende anlegg. Det varslede planområdet ligger som boligbebyggelse «B04 og B05» innen områdereguleringsplan for Haugstenåsen, vedtatt 18.06.2015.

Områdeplanen gir føringer for planutarbeidelsen gjennom arealformål og rekkefølgebestemmelser.

Plandokumentene:

Eventuelle bemerkninger sendes Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad eller postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 24.10.16.
 

Sist oppdatert: 17. oktober 2016