Reguleringsplaner

Her finner du informasjon om gjeldende reguleringsplaner og hvilke muligheter du har til å medvirke i pågående planarbeider.

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en detaljert plan som bestemmer hvordan et område skal brukes og bebygges. Figuren nedenfor viser nivået reguleringsplan ligger på i plan- og byggesaksbehandlingen.

Reguleringsplaner består av tre hoveddokumenter:

  1. Plankart – Viser hva man kan bruke området til.
  2. Planbestemmelser – Detaljerte krav knyttet til arealbruk og bygninger.
  3. Planbeskrivelse – En generell beskrivelse av hensikten med planen.

Plankart og planbestemmelser er de juridisk bindende dokumentene i planen. Dette betyr at alle bygge- og anleggstiltak som skal utføres på en eiendom må oppfylle kravene i disse. 

Store deler av kommunen er allerede regulert. I kommunens kartløsning nedenfor på siden finnes det en oversikt over ferdige reguleringsplaner. For de deler av kommunen som ikke har reguleringsplan, er det kommuneplanens arealdel som gjelder. 

Se hva som gjelder

I kartet nedenfor finner du alle reguleringsplaner i Fredrikstad med tilhørende saksdokumenter. 

 

Hvordan finne frem til riktig plan og planens saksdokumenter i kart?
  1. Søk på ønsket adresse i kartets søkefelt. Dersom det finnes en gjeldende reguleringsplan dukker denne opp som fargede felter i kartet.
  2. Klikk i planens område på kartet, da får du opp en informasjonsboks.
  3. Scroll nedover i boksen eller utvid (klikk på firkant øverst til høyre) for å finne saksdokumenter (ligger som klikkbare vedlegg). Vær oppmerksom på at det kan ta litt tid før alt er lastet inn.

Fullstendig arkiv av alle gjeldende planer kan også finnes i det digitale planregisteret.

Når kan du påvirke?

En viktig del av arbeidet med reguleringsplanen er å få innspill fra innbyggerne. Alle har anledning til å komme med innspill når nye reguleringsplaner skal utarbeides. Vanligvis skjer dette to ganger i løpet av planprosessen: når planarbeidet starter, og når planforslaget legges ut til høring. I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet. Et planarbeid kan ta flere år, og det er vanlig at planforslaget endres flere ganger underveis. Figuren nedenfor viser de 2 formelle tidspunktene for medvirkning i planprosessen. Se nedtrekksmenyen for mer infomasjon.

Varsel om oppstart:

Når noen skal lage en reguleringsplan, må de varsle oppstart av planarbeidet til naboer og andre som blir berørt av planen. Du har ved varsel om oppstart mulighet til å komme med innspill til planarbeidet og sender dette direkte til  plankonsulenten til forslagstiller i denne runden. Fristen for å komme med uttalelser er vanligvis tre uker.

Dersom planen er konsekvensutredningspliktig etter plan og bygningsloven kan det ved varsel om oppstart også legges ut et planprogram til høring og offentlig ettersyn. Et planpgrogram kan sies å være er en plan for planleggingen. Planprogammet legges normalt ut på høring når planarbeidet varsles. Det åpnes da både for innspill til oppstart av planarbeidet og merknader til planprogrammet.

Høring og offentlig ettersyn:

Når kommunen har mottatt planforslaget, skal alle få mulighet til å komme med merknad til den. Nå inneholder planforslaget detaljerte beskrivelser, kart og bestemmelser og andre utredninger, og en tekst om hvordan kommunen vurderer planforslaget. Dersom reguleringsplanen var konsekvensutredningspliktig vil utredningen nå også følge planforslaget. Fristen for å komme med merknader i denne runden er minst seks uker. Du sender merknaden din direkte til kommunen i denne runden.

Alle merknader som kommer til høringen vil bli vurdert og kommunens vurdering vil fremgå av saksframstillingen til sluttbehandling i planutvalget og bystyret.

Kunngjøring av vedtak og klageadgang:

Etter at planen er godkjent av bystyret vil alle som er part i saken eller av annen grunn har rettslig klageinteresse kunne påklage bystyrevedtaket innen 3 uker etter at vedtaket kunngjøres i avis og på nett. Klagen skal først behandles av kommunen og hvis ikke klagen blir tatt til følge går saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.d

For mer informasjon om klageadgangen, se lenke

Høringsinstanser

Ved varsling av planoppstart og ved offentlig ettersyn av planarbeidet sendes dette det til høringsinstansene i dette registeret, i tilllegg til direkte berørte og naboer.

Si din mening

I listen nedenfor finner du siste aktive varslinger, høringer og kunngjøringer:

Si din mening:

Ønsker du å si din mening til en reguleringsplan som er varslet eller lagt ut på høring?

Si din mening

Innsyn i reguleringsplaner under utarbeidelse

I kartet nedenfor finner du oversikt over alle pågående planarbeider som har blitt varslet, vist med vannmerkeskravur: "planarbeid pågår". 

 

Innsyn i plansaker:

I kartløsningen ovenfor kan du finne de siste kunngjorde dokumenter til alle pågående plansaker. Arkiv av utgåtte kunngjøringer kan også finnes på lenke.

For noen større pågående planarbeider som berører mange innbyggere har kommunen egne nettsider hvor man kan følge prosessen:

For komplett innsyn i plansaker kan man ta i bruk kommunens innsynsløsning

Andre relevante tjenester