Kystsoneplan 2011 - 2023

Innhold

Formål

Fredrikstads kystsone og Østfoldkysten forøvrig skal forvaltes gjennom bruk og vern i et bærekraftig perspektiv. Rekreasjonsverdier, naturverdier og kulturminneverdier skal forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning, til beste for befolkningen i dag og i fremtiden og tillegges avgjørende betydning i all forvaltning og planlegging.

 

Sentrale utredningstemaer

Havner for fritidsbåter, fritidsboliger, vann- og avløpsanlegg for fritidsboliger, friluftsområder, ferdselsregler på sjøen, reguleringsplaner i planområdet og fiskeri i indre skjærgård.

Bystyrets vedtak av planprogrammet 19.6.2008 føyde på følgende utredningstemaer: Parkering, biologisk mangfold i sjø, mudring og dumping.

Les hele planen

 

Planprosessen

Kystsoneplanen er utformet i henhold til ny planlov som ble ikraftsatt juli 2009.

  • Frist for innspill var 01.09.2009.
    • I praksis har det vært mottatt innspill i hele planperioden.  
  • Kystsoneplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn ved Formannskapets vedtak 15.04.2010, med høringsfrist 11.06.2010.
  • Ved nytt vedtak i Formannskapet 24.06. 2010 ble høringsvedtaket endret med et tillegg for utbyggingsområdet Bevø (Hvalås) med frist for uttalelse 28.8 2010.
    • Det ble varslet innsigelser fra Fylkesmannen i foreløpig svar datert 26.5 2010 og i brev 26.8 2010 vedr Bevø.
    • Forsvarsbygg varslet innsigelse vedr Rauøy og Hvaler kommune varslet innsigelse vedr Belgen. Østfold fylkeskommune har ikke avgitt uttalelse, kun en foreløpig uttalelse.
  • I vedtak i Formannskapet 7.10.2010 ble det besluttet å foreta en tilpassing av planen i henhold til statlige føringer.

En planprosess kan, i grove trekk, illustreres slik:

planprosess

 

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 02. juni 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?