1.1 Motstrid

Innhold

Spørsmål: I bestemmelsenes § 1. står: Arealplanen går ved eventuell motstrid foran eldre reguleringsplaner. Unntatt er det reguleringsplaner som er listet opp som planer som skal gjelde fullt ut. Listen over reguleringsplaner som skal gjelde fullt ut mangler.

Svar: Det er oppstått en feil ved at bestemmelsen viser til en liste som ikke finnes. Det er fem temaer der det er så mange endringer at det vil kunne oppstå motstrid mellom arealplanen og vedtatte reguleringsplaner: fritidsboliger, høyder, parkering, uteoppholdsareal og forretningslokaler.

Fritidsboliger
Bestemmelsenes § 1.2 ivaretar at gjeldende reguleringsplaner for fritidsboliger skal gjelde fullt ut. Det er en endring i forhold til gjeldene plan. I dispensasjonssaker som har vært behandlet har gjeldende reguleringsplaner oftest vært avgjørende. Det bli skape en mer forutsigbar og enklere saksbehandling ved å la reguleringsplanene gjelde fullt ut for fritidsboliger.

Høyder
Bestemmelsenes § 1.3 vil ha konsekvenser for høyder i byområdet. I byområdet finnes noen eldre reguleringsplaner med høyere tillatte høyder enn hva som er angitt i arealplanen. Det er ønskelig med et helhetlig grep om høyder også i byområdet. Nyere planer derimot ses som en nyere «avtale» mellom kommunen og utbygger om høyder. Derfor settes det er skille ved vedtak av gjeldende plan i 2011. Det er kun nyere planer som skal gjelde fullt ut ved motstrid. Det er ingen reguleringsplaner utenfor byområdet som har vedtatte høyder over føringene i arealplanen. Føringene for reguleringsplaner i § 15.1 om maksimalt 18/19 m høyde gjelder ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner.

Uteoppholdsareal
Bestemmelsenes § 1.4 fastslår at krav om etablert nærmiljøpark før brukstillatelse gir for nye boliger ikke har tilbakevirkende kraft. Gjeldende reguleringsplaner for boliger kan altså brukes uten endringer i forhold til uteoppholdsareal.

Parkering
Ved å innføre maksimumstall i stedet for minimumstall for parkering vil man kunne bygge ut uten å bygge så mange parkeringsplasser for biler som det er stilt krav til i vedtatt reguleringsplan. Derimot øker kravet om antall parkeringsplasser for sykkel.

Forretning
Bestemmelsenes § 17.2 om handel ivaretar at eksisterende forretningslokaler og områder avsatt til forretning i reguleringsplan skal videreføres, til tross for nye bestemmelser for handel.

Bestemmelsens 1.1 vil bli omformulert i forbindelse med revisjoner av planen etter høring.

Sist oppdatert: 28. februar 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?