Kommuneplanens arealdel

Innhold

Oppdatering den 08.10.19: 

Det er mottatt mellom 200 til 300 merknader, samt innsigelser fra offentlige myndigheter til høringsforslaget. På bakgrunn av dette informerer vi om at det vil ta lengre tid enn først antatt å behandle merknadene. Ny fremdrift blir som følger:

  • Formannskapet 21/11.
  • Bystyret 5/12

Bystyret vil da legge planen på ny høring med høringsfrist på 6 uker. Endelig vedtatt plan vil avhenge av prosess, men utfra dagens tidsskjema vil den være klar våren 2020.

--

 

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk gjennom plankart, bestemmelser og planbeskrivelse

Den angir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene

Arealplan

Forslag til kommuneplanens arealdel 2019 - 2031

Formannskapet vedtok 31. januar å legge ut forslag til ny arealplan ut på høring.

Hvordan skal vi bygge Fredrikstad? Hvordan skal byen vår se ut om 100 år? Nå ønsker vi dine merknader!

Forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2031:

1. Planbeskrivelse med bestemmelser
2. Plankart uten hensynssoner
3. Formannskapets møtebok av 31.01.19. sak 8/19
4. Konsekvensutredning med alternativvurdering og ROS-analyse
5. Konsekvensutredning av innspill
6. Generelle innspill med svar
7. Boligbyggeprogram

Si hva du mener

Høringsfristen var 1. april 2019.

 

Plankart


Veiledning til bruk av plankart

Fremdrift

 Revidert planforslag til 2. gangs høring behandles i:

    • Formannskapet 21/11.
    • Bystyret 5/12

Bystyret vil da legge planen på ny høring med høringsfrist på 6 uker. Endelig vedtatt plan vil avhenge av prosess, men utfra dagens tidsskjema vil den være klar våren 2020.

 

Delrapporter

Fortettingsstrategi

Fortettingsstrategi - Hoveddokument

Fortettingsstrategi - Verktøykasse

Fortettingsstrategi - DIVE-analyse

FMV vest

Delprosjekt FMV vest

FMV vest KU kulturminner

 


Fagrapporter

Fagrapporter samferdsel Bypakke Nedre Glomma

Fagrapport idrett og fysisk aktivitet

Fagrapport folkehelse og oppvekst

Fagrapport verdiskapning og næringsliv

Fagrapport landbruk

Fagrapport naturmangfold

Fagrapport støy og luft

Fagrapport klimatilpasning

Fagrapport masseforvaltning

Fagrapport boliger

 

Mottatte merknader

Se merknadene som har kommet inn under høring på kartet under eller i innsynsløsningen. Vi informerer om at kartløsningen ikke er komplett enda, dette grunnet manuell innlegging av data. Se innsynsløsningen for komplett arkiv av mottatte merknader. 

 

Planprogram

Planprogram for kommunens arealdel 2019-2031

Planprogrammet sier noe om hva som er formålet med planarbeidet, hvordan prosessen skal organiseres, hvem som skal delta, problemstillinger som skal drøftes, og hva konsekvensutredningen skal omfatte, med mer. 

Se planprogrammet: Planprogram arealdel 2019  - 2030Gjeldende planer 2011 - 2023

 


Spørsmål og svar

Vi har samlet ofte stilte spørsmål og svar om arealdelen

Sist oppdatert: 28. februar 2019
Kontaktpersoner

Anna Karin Hellstrøm
47672792
E-post
Engasjer deg!

Send din tilbakemelding på forslag til arealdelen

Se mottatte merknader 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?