Kommuneplanens arealdel

Innhold

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk gjennom plankart, bestemmelser og planbeskrivelse

Den angir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Arealplan

Forslag til kommuneplanens arealdel 2019 - 2031

Formannskapet vedtok 31. januar å legge ut forslag til ny arealplan ut på høring.

Hvordan skal vi bygge Fredrikstad? Hvordan skal byen vår se ut om 100 år? Nå ønsker vi dine merknader!

Forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2031:

1. Planbeskrivelse med bestemmelser
2. Plankart uten hensynssoner
3. Formannskapets møtebok av 31.01.19. sak 8/19
4. Konsekvensutredning med alternativvurdering og ROS-analyse
5. Konsekvensutredning av innspill
6. Generelle innspill med svar
7. Boligbyggeprogram

Si hva du mener

Høringsfristen er 1. april 2019.

Her kan du sende din merknad til planforslaget.

Kommunen ønsker kommentarer til endringer som er gjort i planen. Det åpnes ikke for nye innspill til endringer.

Du kan sende nye opplysninger til et innspill som ble sendt i varslingsperioden i 2017. Innspill som allerede er sendt vil ikke tas til ny vurdering om de blir sendt igjen uten nye opplysninger.

 

 

Plankart


Veiledning til bruk av plankart

Åpne møter

Det blir to åpne møter:

  • Torsdag 28. februar, kl. 19:00 på Litteraturhuset. Tema: Transformasjon i sentrum.
  • Tirsdag 05. mars, kl. 19:00 på Litteraturhuset. Tema: Bo i Fredrikstad.

I uke 11 vil det være åpent kontor der man kan komme og få mer informasjon om arealplanen. Se nettsiden for mer informasjon om tidspunkt og sted nærmere datoen i uke 11.

Fremdrift

Du kan si hva du mener om planforslaget frem til 1. april. Kommunen vil etter den fristen bearbeide merknadene. Endelig plan vedtas etter planen høsten 2019.

 

Delrapporter

Fortettingsstrategi

Fortettingsstrategi - Hoveddokument

Fortettingsstrategi - Verktøykasse

Fortettingsstrategi - DIVE-analyse

FMV vest

Delprosjekt FMV vest

FMV vest KU kulturminner

 


Fagrapporter

Fagrapporter samferdsel Bypakke Nedre Glomma

Fagrapport idrett og fysisk aktivitet

Fagrapport folkehelse og oppvekst

Fagrapport verdiskapning og næringsliv

Fagrapport landbruk

Fagrapport naturmangfold

Fagrapport støy og luft

Fagrapport klimatilpasning

Fagrapport masseforvaltning

Fagrapport boliger

 

Mottatte merknader

Se merknadene som har kommet inn under høring på kartet under eller i innsynsløsningen

 

Planprogram

Planprogram for kommunens arealdel 2019-2031

Planprogrammet sier noe om hva som er formålet med planarbeidet, hvordan prosessen skal organiseres, hvem som skal delta, problemstillinger som skal drøftes, og hva konsekvensutredningen skal omfatte, med mer. 

Se planprogrammet: Planprogram arealdel 2019  - 2030Gjeldende planer 2011 - 2023

 

Sist oppdatert: 15. februar 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?