Varsel om oppstart av planarbeid. Boligfelt på gnr/bnr 640/74 Årum

Innhold

Boligfelt på gnr/bnr 640/74 Årum, Fredrikstad kommune
I medhold av plan og bygningslovens § 12-8 og § 12-3 blir det med dette varslet om igangsettelse av detaljregulering av eiendom gnr.640/74 på Årum inkl. adkomstvei, Fredrikstad kommune. Detaljreguleringen blir også varslet i Fredrikstad Blad, Sarpsborg Arbeiderblad og på Fredrikstad kommunes hjemmesider.
Planområdet er ca. 4 daa og er avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommunedelplan for Fredrikstad. Eiendommen 640/74 har et oppgitt areal på 3447 m2. Planområdet ligger på Årum mellom Fredrikstad og Sarpsborg langs med RV 111.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av en tett/lav boligbebyggelse på eiendommen. Reguleringsplan skal legge til rette for en bærekraftig utbygging mht. økonomi, miljø og sosial struktur. Det legges til rette for moderne arkitektur hvor fokus legges på grensen mellom de gode fellesrom og private oppholdsarealer, tilpassing av målestokken, disponeringen av helhetsplanen, terrengtilpassing og omkringliggende bebyggelse.

Utbyggingen er i tråd med gjeldende kommuneplan og faller ikke under kriteriene for konsekvensutredning

  • Fristen for innsending av merknader er satt til 04.05.2020

Forslagsstiller er BRIS AS
Arkama AS er utførende konsulent for planarbeidet.
Informasjon om planen kan fåes hos Arkama AS eller på Fredrikstad kommunes nettside.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes innen 04.05.2020 til:
Arkama AS
Ordfører Voldens vei 9, 1850 Mysen
post@arkama.no, tlf. 69 89 09 11

Planinitiativ Sarpsborgveien 1132
Referat oppstartsmøte Sarpsborgveien 1132

Sist oppdatert: 19. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?