Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for Trosvikstranda i Fredrikstad kommune

Innhold

Formålet med planen er å videreutvikle Fredrikstad sentrum langs elvens bredde og gjøre Trosvikstranda til en naturlig forlengelse av eksisterende sentrumsbebyggelse, med sentrums-formål, forretninger, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, og fritids- og turistfor-mål.

I gjeldende kommuneplan er Trosvikstranda avsatt til sentrumsformål. Kommuneplanens arealdel er på rullering og også i dette planforslaget er Trosvikstranda avsatt til sentrumsformål.

Vesentlige virkninger på kulturminner og kulturmiljø i og ved planområdet krever at det utar-beides konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet, det er ikke krav til utarbeidelse av planprogram. Dette er i henhold til Forskrift om konsekvensutredning § 8 bokstav a, vedlegg II nr 10b.

Utbyggingsavtaler
I henhold til plan- og bygningsloven §17-4 varsles det at det i forbindelse med detaljplanen igangsettes arbeid med utbyggingsavtale.

Forslagsstiller er Cityplan AS og Fredrikstad kommune eiendomsutvikling AS.

 

Innspill og spørsmål rettes til:
WSP Norge AS ved Hege Rydland, Fred. Olsens gate 1, Pb. 185 Sentrum, 0102 Oslo,
eller epost hege.rydland@wsp.com,
telefon 98 29 54 41.
Frist for innspill: 18.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?