Tilskudd til tiltak for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Innhold

 

Søknadsfrist: 10. desember 2018

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Mål, innretning og prioriteringer

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Det kan søkes omtilskudd til tiltak som
a)    bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

b)    bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

c)     bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Hvem kan søke?

a) Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under. Søknadene vurderes og prioriteres av de respektive kommunene (se punkt 2 og 3 g). Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.

b) Frivillige organisasjoner, som arbeider for å gi et tilbud til barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, kan søke direkte til Bufdir. Søknaden skal sendes av organisasjonens sentralledd. Det enkelte tiltaket må omfatte deltakere i målgruppen fra minimum tre kommuner. Søknaden vil kun bli behandlet av Bufdir, og omfattes ikke av punkt 2. Organisasjoner som søker og mottar tilskudd direkte vil ikke kunne motta midler til de samme tiltakene gjennom underliggende ledd ved søknad via kommunen. Se veilederen til rundskrivet for mer informasjon.

Informasjon om tilskuddsordningen

Spørsmål kan rettet til:

Fredrikstad kommune, Seksjon for utdanning og oppvekst
v/ Therese Zimmermann Helgesen
Postboks 1405
1602 Fredrikstad

Mail: tgje@fredrikstad.kommune.no     
Telefon: 47977204

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?