Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for B113 Brønnerød

Innhold

Fredrikstad kommune ved Miljø- og byutviklingsetaten starter opp forhandlinger med Brønnerødlia Eiendom AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av detaljregulering B113 – Brønnerød (nasjonal planID: 30041011).

Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle opparbeidelse av planfri krysning over Veumveien og etablering av teknisk og grønn infrastruktur i områdene som dekkes av detaljreguleringen.
Ved enighet vil den fremforhandlede utbyggingsavtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Spørsmål/innspill til forhandlingen kan rettes skriftlig til:
Miljø- og byutviklingsetaten, Fredrikstad kommune, avdeling Bærekraftig samfunnsutvikling E-post: postmottak@fredrikstad.kommune.no Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.
Merk henvendelsen «Utbyggingsavtale B-113 Brønnerød».

Kontaktperson ved spørsmål:
Espen Eggen, Plan og samfunns utviklingssjef, virksomhetsleder BSU. Miljø- og byutviklingsetaten – Bærekraftig samfunnsutvikling Mob: 907 66 001 - E-post: espegg@fredrikstad.kommune.no

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Sist oppdatert: 31. august 2020