Kunngjøring av vedtak - Kommuneplanens arealdel 2020-2032 for Fredrikstad kommune, nasjonal arealplanID: 3004 909

Innhold

Bystyret i Fredrikstad har i møte 18.06.20, sak PS 64/20, egengodkjent ovennevnte kommuneplanforslag.

Det er vedtatt endringer i bestemmelsene. På bakgrunn av uløste innsigelser for områdene Gretnes (BA06), Øra (KB11) og Lahelle (IA06) unntas disse fra rettsvirkning. For disse områdene vil prosessen gå videre til mekling med innsigelsesmyndighetene og eventuell avgjørelse av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Se vedlagt møtebok fra bystyrets vedtak for mer informasjon.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 kan ikke vedtaket påklages. Se kommunens nettside for digitalt plankart: https://www.fredrikstad.kommune.no/arealdel

 

Vedlegg:

  1. Møtebok bystyresak PS 64-20, 18.06.20
  2. Planbeskrivelse med bestemmelser og retningslinjer, vedtatt 18.06.20
Sist oppdatert: 03. august 2020