Detaljreguleringsplan for Mosseveien 109

Innhold

Mosseveien 109, detaljreguleringsplan (gnr./bnr. 44/46, 44/47, 44/48, 45/93, m.fl.) - Varsel om oppstart av planarbeid

Planområdet

Planområdet ligger på Ørebekk i Fredrikstad kommune, omtrent 2,5 kilometer nordvest for Fredrikstad sentrum.  

Figur 1: Planområdets beliggenhet

Eksisterende arealbruk består i hovedsak av næringsbebyggelse hvor Mascot Electronics AS holder til i dag. Det er et større parkeringsareal og noe grøntareal i tilknytning til bebyggelsen. Den østlige delen av planområdet består av boligbebyggelse. Planområdet grenser til og omfatter deler av rv. 110 (Mosseveien) i nord og fv. 1108 (Gamle Ålevei) i vest. Noe eksisterende veiareal mot sør, vest og nord er også inkludert i planområdet. Tilstøtende områder mot øst og sør domineres av boligbebyggelse. Planområdet utgjør til sammen ca. 18,3 daa. Planområdet omfatter gnr./bnr. 44/46, 44/47, 44/48, 45/1, 45/18, 45/84 og 45/93, og grenser til og omfatter deler av gnr./bnr 44/11, 44/18, 44/26, 44/29, 45/1, 506/5 og 506/21. Det kan bli aktuelt å nedjustere planavgrensningen underveis i planprosessen.  

Figur 2: Varslet planavgrensning. Det kan bli aktuelt å nedjustere planavgrensningen underveis i planprosessen.

 

Hensikt

Det ble avholdt oppstartsmøte med planmyndighet den 14. august 2019. Se kopi av referatet. Forslagstiller ønsker å legge rette for videreføring av dagens kontorvirksomhet (2. etasje) i tillegg til etablering av lokal handel og eventuelt tjenesteyting (1. etasje). Utvidelse av eksisterende bebyggelse med et tilbygg mot vest (på dagens parkeringsareal) vil vurderes i planarbeidet.

Gjeldende og igangsatte planer

Planområdet er i dag regulert gjennom reguleringsplanen «Ørebekk sentrum I», vedtatt 4.07.1985. Mesteparten av planområdet er regulert som bevertningssted og motell og industri. Den østlige delen er regulert til boligformål og lek park. Planområdet grenser til reguleringsplanen «Ørebekk – Hurrød», vedtatt 3.02.1966, i vest og sør og reguleringsplanen «Rv. 110 Simo – Ørebekk», vedtatt 18.10.2012, i nord. Varslet planavgrensning overlapper noe mot reguleringsplanen «Rv. 110 Simo – Ørebekk» i nord. Tilgrensende området mot øst er uregulert.

Arbeid med planforslag for Åledalslinjen (plan-ID 01061122) ble igangsatt 11. oktober 2014 og har vært på offentlig ettersyn. I planforslaget er det foreslått gang- og sykkelvei langs fv. 1108 (Gamle Ålevei) mot Mosseveien 109. I dette planarbeidet er det ønskelig å gå i dialog om mulig å endre dette fra gang- og sykkelvei til fortau. Planavgrensning overlapper derfor planforslag for Åledalslinjen. Endelig planavgrensning mot vest vil avhenge av dialog vedrørende dette samt rekkefølge for behandling og vedtak av de to planforslagene.

I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg. Tilstøtende arealer er avsatt til samme formål. Lenger vest for planområdet finnes det et større område som er avsatt til LNFR‐formål.

Figur 3: Utklipp fra kommuneplanens arealdel, planavgrensning vist med svart, stiplet linje

Forskrift om konsekvensutredninger

Tiltaket er vurdert mot forskrift om konsekvensutredning. Etter forslagsstillers vurdering utløser ikke planforslaget krav om konsekvensutredning, da tiltaket verken faller inn under § 6, § 7 eller § 8. Dette skyldes i hovedsak at planarbeidet er i henhold til gjeldende overordnede planer og at tiltaket ikke forventes å medføre vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn.

Videre planprosess

Det varsles nå oppstart av planarbeid og berørte gis med dette anledning til å uttale seg til det igangsatte planarbeidet. Hensikten med varslingen er blant annet å innhente overordnede synspunkter på utviklingen av området samt relevant informasjon om stedlige forhold. Etter at varsling er avsluttet, vil plankonsulent og forslagsstiller utarbeide et planforslag, som sendes til planmyndigheten (Fredrikstad kommune) for behandling. Fredrikstad kommune tar så stilling til om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, gis berørte parter på nytt anledning til å uttale seg. Denne gang til et konkret forslag til rammer og føringer for arealbruk for det aktuelle området. Etter offentlig ettersyn av planforslaget, blir planforslaget på nytt gjenstand for behandling hos Fredrikstad kommune, hvor behandlingen til slutt ender opp med et vedtak i bystyret.

Forslagsstiller er Norsk Prosjektutvikling AS og Multiconsult Norge AS er plankonsulent. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Multiconsult Norge AS v/Elise E. Moen, på e-post; elise.moen@multiconsult.no eller telefon; 934 30 094.

Innspill og merknader

Eventuelle innspill eller merknader til varsling av oppstart kan rettes skriftlig til Multiconsult Norge AS v/Elise E. Moen per brev til postboks 1424, 1602 Fredrikstad eller på e-post til; elise.moen@multiconsult.no. Innspill må være mottatt senest i løpet av 14. oktober 2019. Vennligst merk henvendelsen med saksbehandlers navn eller referansenummer "10212054".

Sist oppdatert: 11. september 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?